IMF

Inici de les excavacions al poblat neolític de La Draga

Tal com ve succeint en els darrers anys el proper 13 de juny s’inicia una nova campanya d’excavacions al jaciment neolític de La Draga (Banyoles). Aquest poblat neolític es troba situat a la vora oriental de l’estany de Banyoles. La seva descoberta es va produir l’any 1990 i des de llavors s’hi duen a terme excavacions sota la coordinació del Museu Arqueològic de Banyoles. Atesa la importància del jaciment, des de l’any 2008 s’ha estructurat un nou projecte de recerca al seu voltant, on hi participen la Universitat Autònoma de Barcelona, el Museu d’Arqueologia de Catalunya i el Consell Superior d’Investigacions Científiques (IMF, Barcelona). La intervenció conjunta d’aquestes institucions, de natura i objectius diferenciats, permet realitzar un apropament més complert a tota la singularitat del jaciment, possibilitant la realització de tasques de recerca, de formació de nous investigadors, de conservació de les restes i de difusió de les seves dades.

La importància d’aquest poblat prehistòric rau en que va ser un dels primers indrets on les societats pageses neolítiques es van establir al Nord-est peninsular, ara fa uns 7300 anys, transformant l’espai que els envoltava per tal de desenvolupar les pràctiques agrícoles i ramaderes necessàries per a la seva subsistència. El tret més singular del jaciment és la conservació d’elements elaborats en fusta i d’altres matèries orgàniques, fet excepcional per a cronologies tant antigues, i que possibilita un apropament diferent i més complet a la comprensió de les primeres societats pageses.

Enguany, els treballs tindran una durada aproximada d’un mes i es centraran en l’anomenat sector A, prop d’on es van iniciar les excavacions al jaciment i com a continuïtat dels treballs duts a terme els anys 2013, 2014 i 2015. Es preveu la participació d’una cinquantena de persones que col·laboraran a les diverses tasques vinculades a l’excavació. Tot i que els participants provenen majoritàriament de diversos punts de la geografia catalana, motivat en gran mesura per la participació d’alumnes del Grau d’Arqueologia de la UAB, s’hi desplaçaran també persones d’altres universitats de l’Estat i d’Europa. Amb aquests treballs es preveu finalitzar l’excavació d’algunes de les foses excavades en el subsòl i reblertes de residus, a més de documentar pilars de fusta pertanyents a estructures més antigues, també neolítiques, que s’extrauran l’any vinent.

L’excavació es veurà interrompuda durant uns dies amb motiu de la propera celebració a Granada del Congrés del Neolític a la Península ibèrica, on el jaciment de La Draga hi tindrà una nodrida representació tant pel que fa a nombre d’investigadors del projecte com a comunicacions presentades. Tot això contribueix a atorgar al projecte científic de La Draga una gran visibilitat en el mon de la recerca sobre les primeres societats pageses al mediterrani occidental, esdevenint un dels projectes referencials i capdavanters pel coneixement d’aquestes comunitats a Europa occidental.

Durant el període d’excavació es duran a terme 3 jornades (9, 14 i 16 de juny, de 16 a 18h) de portes obertes per tal de poder conèixer de primera mà la feina dels arqueòlegs. També es continua amb la iniciativa ‘neolítics a la fresca’ ( 2 i 30 de juliol a les 20,30h) que permet conèixer alguns de darrers avenços més significatius de la recerca. Finalment el Parc Neolític de la Draga ofereix els dissabtes i els diumenges a les 11,30h visites guiades al jaciment, així com demostracions d’activitats quotidianes del Neolític el primer diumenge de mes.

 

 

Inicio de las excavaciones en el poblado neolítico de La Draga

Tal como viene sucediendo en los últimos años,  el próximo 13 de junio se inicia una nueva campaña de excavaciones en el yacimiento neolítico de La Draga (Banyoles). Este poblado neolítico se halla en la orilla oriental del lago de Banyoles. Su descubrimiento se produjo el año 1990 y desde entonces se vienen llevando a cabo excavaciones bajo la coordinación del Museo Arqueológico de Banyoles. Dada la importancia del yacimiento, desde el año 2008 se ha articulado un nuevo proyecto de investigación a su alrededor, en el que participan la Universitat Autònoma de Barcelona, el Museu d’Arqueologia de Catalunya y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IMF, Barcelona). La intervención conjunta de estas instituciones, de naturaleza y objetivos distintos, permite realizar una aproximación más completa a la singularidad del yacimiento, posibilitando la realización de actividades de investigación, de formación de nuevos investigadores, de conservación de los restos y de difusión de sus datos.

La importancia de este poblado prehistórico radica en que fue uno de los primeros lugares en los que se establecieron las sociedades campesinas del Neolítico en el Noreste peninsular, hace unos 7300 años, transformando el espacio que ocuparon para desarrollar aquellas prácticas agrícolas y ganaderas necesarias para su subsistencia. El rasgo más singular del yacimiento es la conservación de elementos elaborados en madera y otras materias orgánicas, hecho excepcional para cronologías tan antiguas, lo que posibilita una aproximación distinta y más completa a la comprensión de las primeras sociedades campesinas.

Este año los trabajos tendrán un mes de duración y se centrarán en el denominado sector A, cerca del lugar donde se iniciaron las excavaciones en el yacimiento y como continuidad de los trabajos realizados durante los años 2013, 2014 y 2015. Se prevé la participación de una cincuentena de personas que colaborarán en las diversas tareas vinculadas a la excavación. Aunque la mayoría de participantes proceden de diversos puntos de la geografía catalana, en gran medida por la participación de alumnos del Grado de Arqueología de la UAB, también acudirán personas de otras universidades del Estado español y de otros países europeos. Con estos trabajos está prevista la finalización de la excavación de algunas de las fosas excavadas en el subsuelo y rellenas de residuos, además de documentar aquellos pilares de madera pertenecientes a estructuras más antiguas, también neolíticas, que serán extraídas el próximo año.

La excavación se verá interrumpida durante unos días con motivo de la próxima celebración del Congreso del Neolítico en la Península ibérica (Granada). El yacimiento de La Draga tendrá una nutrida representación en este evento, tanto en lo que respecta al número de investigadores vinculados al proyecto como en la cantidad de comunicaciones científicas presentadas. Todo esto contribuye a otorgar al proyecto científico de La Draga una gran visibilidad en el ámbito de la investigación sobre las primeras sociedades campesinas en el mediterráneo occidental, siendo uno de los proyectos de referencia para el conocimiento de estas comunidades en Europa occidental.

Durante el periodo de excavación se llevarán a cabo 3 jornadas de puertas abiertas (9, 14 y 16 de junio, de 16 a 18h) para poder conocer de primera mano el trabajo de los arqueólogos. También se seguirán realizando las charlas ‘neolíticos al fresco’ (2 y 30 de julio a las 20,30h) que permiten conocer algunos de los avances más significativos de la investigación. Finalmente el Parque Neolítico de la Draga ofrece visitas guiadas al yacimiento los sábados y domingos a las 11,30h, así como demostraciones de actividades cotidianas del Neolítico el primer domingo de mes.

 

Xavier Terradas (CSIC-IMF)

Usted está aquí: Inicio Actualidad Noticias Inici de les excavacions al poblat neolític de La Draga