IMF

Finalitzen els treballs de la campanya 2016 al poblat neolític de La Draga

 

 

El dia 8 de juliol finalitza la campanya d’excavacions al jaciment neolític de la Draga. Aquest poblat neolític es troba situat a la vora oriental de l’estany de Banyoles. La seva descoberta es va produir l’any 1990 i des de llavors s’hi duen a terme excavacions sota la coordinació del Museu Arqueològic de Banyoles. Atesa la importància del jaciment, des de l’any 2008 s’ha estructurat un nou projecte de recerca al seu voltant, on hi participen la Universitat Autònoma de Barcelona, el Museu d’Arqueologia de Catalunya i el Consell Superior d’Investigacions Científiques (IMF, Barcelona). La intervenció conjunta d’aquestes institucions, de natura i objectius diferenciats, permet realitzar un apropament més complet a tota la singularitat del jaciment, possibilitant la realització de tasques de recerca, de formació de nous investigadors, de conservació de les restes i de difusió de les seves dades.

Els treballs es varen iniciar el 13 de juny amb a participació d’un grup de 20 d’estudiants del grau d’Arqueologia de la Universitat Autònoma de Barcelona que hi realitzen les seves pràctiques de treball de camp obligatòries. Posteriorment i durant dues setmanes l’equip de treball ha estat compost per estudiants de diferents universitats de l’Estat (Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, Universidad de Valladolid, Escola Superior de Conservació i de Restauració de Béns Culturals de Catalunya) i d’Europa (Rennes 2-Bretanya Francesa, Tessalònica a Grècia).

Els treballs han permès finalitzar completament l’excavació del sector iniciat l’any 2015, al costat de la zona que es va començar a excavar l’any 2013. Aquí s’han localitzar diverses fosses que han estat interpretades inicialment com punts on es varen abocar nombrosos materials de rebuig. Enguany s’ha pogut excavar completament una d’aquestes fosses que ha presentat un rebliment especial i que fa plantejar una interpretació sensiblement diferent a la que s’havia plantejat inicialment. L’excavació d’aquesta fossa ha permès documentar 2 cranis de bou, 3 cranis de cabra i un de cabirol; a part de nombroses restes faunístiques de diverses espècies en molt bon estat de conservació, algunes en connexió anatòmica. D’altra banda també en el rebliment s’han pogut recuperar abundants materials arqueològics com fulles d’aixa polides, elements ornamentals, estris de sílex i d’os. Entre aquests materials cal destacar un doble anell fet d’os del qual no hem trobat fins al moment paral·lels a Europa occidental.

El rebliment d’aquesta estructura i el material recuperat constitueix un conjunt amb una significació especial i que es pot relacionar amb alguna pràctica ritual on algunes parts concretes d’animals com els cranis amb banyes varen ser dipositades expressament dins d’una fossa. Aquest tipus de pràctiques s’ha documentat alguna vegada a La Draga però no amb la magnitud i claredat de la estudiada aquest any. Aquesta pràctica pot respondre a la intenció de realitzar algun tipus d’ofrena on el paper dels animals amb banyes tingués una significació especial.

La presència de cranis de bous especialment transformats per ser exhibits és una pràctica coneguda des de l’inici del Neolític i ben estesa al llarg de tota la Mediterrània. El bou s’ha considerat tradicionalment com un animal que representa diferents atributs com la fertilitat, la força, l’aigua...i sovint s’empren en rituals fundacionals de cabanyes i també com element d’acompanyament en els rituals funeraris.

 

Xavier Terradas

CSIC – IMF, Barcelona.

 

 

El próximo 8 de julio finaliza la campaña de excavaciones en el yacimiento arqueológico de La Draga. Este poblado neolítico se halla en la orilla oriental del lago de Banyoles, en la provincia de Girona. Su descubrimiento se produjo en 1990 y desde entonces se vienen sucediendo trabajos periódicos de excavación bajo la coordinación del Museo Arqueológico de Banyoles. Dada la importancia del yacimiento, desde el año 2008 se estructuró un nuevo proyecto de investigación en el que participan la Universidad Autónoma de Barcelona, el Museo de Arqueología de Catalunya y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IMF, Barcelona). La intervención conjunta de estas instituciones, de naturaleza y objetivos diferenciados, permite realizar una aproximación más completa a la singularidad del yacimiento, posibilitando la realización de actividades de investigación, de formación de nuevo personal investigador, de conservación de los restos y de difusión de sus datos.

Los trabajos se iniciaron el 13 de junio con la participación de un grupo de 20 estudiantes del Grado de Arqueología de la Universidad Autónoma de Barcelona, que realizan sus prácticas de trabajo de campo en el yacimiento. Posteriormente y durante dos semanas han participado estudiantes de distintas universidades del Estado español (de Barcelona, Autónoma de Barcelona, Valladolid, Escuela Superior de Conservación y de Restauración de Bienes Culturales de Catalunya) y de Europa (Rennes 2, en la Bretaña francesa, Tessalónica en Grecia).

Los trabajos han permitido finalizar completamente el sector iniciado el año 2015 en una zona próxima a la que se empezó a excavar el año 2013 y en la que se han descubierto distintas fosas que han sido interpretadas como vertederos donde se abandonaron una gran cantidad de desechos. Una de estas fosas, excavada en su totalidad en la presente campaña, presenta un relleno especial que permite proponer una interpretación sensiblemente distinta a la que se había planteado en un inicio. La excavación de esta fosa ha permitido documentar  la cornamenta 2 toros, de 3 cabras y de un corzo, aparte de numerosos restos óseos de diversas especies, algunos de ellos en conexión anatómica. Por otra parte, en dicho relleno también se han documentado otros materiales arqueológicos como hojas de azuela en piedra pulida, elementos ornamentales, así como otros instrumentos elaborados con sílex y hueso. Entre estos materiales cabe destacar un anillo doble manufacturado con hueso, del que hasta la fecha no se conocen paralelos en Europa occidental.

El relleno de esta estructura y el material recuperado constituye un conjunto con una significación especial que puede relacionarse con alguna práctica ritual en la que algunas partes concretas de animales fueron depositadas intencionalmente en el interior de la fosa. Este tipo de prácticas se han documentado otras veces en La Draga, pero no con la magnitud y claridad de la estudiada este año. Esta práctica podría responder a la intención de realizar algún tipo de ofrenda en la que los animales tuvieran una significación especial.

La presencia de cornamentas de toro, especialmente transformadas para ser exhibidas es una práctica conocida desde el inicio del Neolítico y bastante extendida a lo largo del Mediterráneo. Tradicionalmente el toro se ha considerado como un animal representativo de distintos atributos como la fertilidad, la fuerza, el agua… empleándose con frecuencia en ritos fundacionales de cabañas y también en rituales funerarios.

 

Xavier Terradas

CSIC – IMF, Barcelona.

Usted está aquí: Inicio Actualidad Noticias Finalitzen els treballs de la campanya 2016 al poblat neolític de La Draga