IMF

ESP  -  CAT

Durante a los años 1986 y 2005 un equipo de investigadores del CSIC (IMF), de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y del CADIC y la AIA (CONICET Argentino) desarrolló varios proyectos de investigación en la Isla Grande de tierra del Fuego, en la República Argentina. Aquellos proyectos liderados por la que ha sido investigadora de la Institución Milá y Fontanals Assumpció Vila-Mitjà y por el investigador de la UAB Jordi Estévez, que contaron con el soporte económico de distintas instituciones españolas, argentinas y europeas,  comienzan ahora a recopilarse en el repositorio institucional Digital.CSIC.

Después de una serie de intercambios de información y comunicaciones entre la Dra.  Assumpció Vila-Mitjà , el personal de la biblioteca de la IMF y los responsables de Digital.CSIC, se valoró la posibilidad de recopilar de alguna manera el conjunto de la actividad de investigación llevada a cabo en el marco de esta serie de proyectos de investigación, que abarcaban un espacio temporal de cerca de 20 años de duración.

Tras analizar todo el material disponible y descartar otras posibles opciones, se llegó a la conclusión que la mejor manera de integrar el conjunto de estos proyectos y de esta actividad investigadora era incluirla en el depósito digital del CSIC, configurándola y desglosándola en una serie de colecciones vinculadas entre sí. Así, una colección principal abarcará y describirá el conjunto de los proyectos con la documentación de tipo general. Vinculadas a esta se encuentran otras colecciones que incluyen la documentación concreta de cada uno de estos proyectos complementarios:
AIEF, ANAME, ANAB, TVII, BECHMAR, SORI-YAM, TAFOCO i SORI-SELK, Todas ellas se encuentran incluidas dentro del espacio dedicado a la Institución Milá y Fontanals en Digital.CSIC.

Las dos primeras colecciones relacionadas con estos proyectos, tal como ocurrirá de forma progresiva con el resto de colecciones en un futuro inmediato, ya se encuentran diponibles en Digital.CSIC.

  • La primera colección, con el nombre de "(IMF) PROETNO: Los proyectos etnoarqueológicos en Tierra del Fuego", recoge toda la documentación de tipo general sobre los proyectos etnoarqueológicos en Tierra del Fuego, los artículos generales, la bibliografía, las tesis doctorales y de licenciatura y los trabajos de fin de carrera, los informes técnicos, powerpoints, presentaciones, archivos multimedia y otros documentos generales sobre estos proyectos.
  • La segunda colección, con el nombre de "(IMF) ANAME: Análisis arqueológico de materiales etnográficos fueguinos", recoge la documentación relacionada con el primero de estos proyectos, que se llevó a cabo entre los años 1986 y 1987, fruto del intento de generar una «imagen etnográfica», analizando y sistematizando toda la información etnográfica e histórica existente, ya sea procedente de fuentes escritas o gráficas, sobre la gente que habitó la costa norte del Canal Beagle en un momento determinado. Se integran en el estudio los materiales depositados en los museos etnográficos europeos, donde se encuentran los colecciones más completas y mejor documentadas de objetos fueguinos, las cuales nunca habían estado analizados desde esta perspectiva. Así, en la colección ANAME se incluyen los documentos administrativos, los textos publicados e inéditos, los fichas analíticas de los materiales y, muy especialmente, los fotografías etnográficas clasificadas según el tipo de objetos.

 

CAT  -  ESP

Durant els anys 1986 i 2005 un equip d'investigadors del CSIC (IMF), de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i del CADIC i l'AIA (CONICET argentí) va desenvolupar diversos projectes d'investigació a l'Illa Gran de Terra del Foc, a la República Argentina. Bona part d'quests projectes liderats per la que ha estat  investigadora de la Institució Milà i Fontanals Assumpció Vila-Mitjà i per l'investigador de la UAB Jordi Estévez, que han tingut el suport econòmic de diferents institucions espanyoles, argentines i europees, es comencen a recollir ara al repositori institucional Digital.CSIC.

Després d'una sèrie de d'intercanvis d'informació i comunicacions entre la Dra. Assumpció Vila, el personal de la biblioteca de la IMF i els responsables de Digital.CSIC, es va valorar la possibilitat  de recollir d'alguna manera el conjunt de l'activitat de recerca portada a terme en el marc d'aquesta sèrie de projectes d'investigació, que abastava un marc temporal de gairebé 20 anys de durada

Després d'analitzar tot el material disponible i de descartar altres fórmules, es va arribar a la conclusió que la millor manera d'integrar el conjunt d'aquests projectes i d'aquesta activitat investigadora passava pel fet d'incloure-la dins del nostre dipòsit digital, configurant-se i desglossan-se en una sèrie de col·leccions vinculades entre si. Així, una col·lecció principal abastarà i descriurà el conjunt dels projectes amb la documentació de tipus general. Vinculades a aquesta es troben altres col·leccions que inclouen la documentació concreta de cada un d'aquests projectes complementaris: AIEF, ANAME, ANAB, TVII, BECHMAR, SORI-YAM, TAFOCO i SORI-SELK, totes elles es troben inserides dins l'espai dedicat a la Institució Milà i Fontanals a Digital.CSIC.

Les dues primeres coleccions relacionades amb aquests projectes, tal com passarà de forma progresiva amb la resta de col·leccions en un futur immediat, ja es troben diponibles a Digital.CSIC.

  • La primera col·lecció, amb el nom de "(IMF) PROETNO: Los proyectos etnoarqueológicos en Tierra del Fuego", recull tota la documentació de tipus general sobre els projectes etnoarqueològics en Terra del Foc, els articles generals, la bibliografia, les tesis doctorals i de llicenciatura i els treballs de fi de carrera, els informes tècnics, powerpoints, presentacions, arxius multimèdia i altres documents generals sobre aquests projectes.
  • La segona col·lecció, amb el nom de "(IMF) ANAME: Análisis arqueológico de materiales etnográficos fueguinos", recull la documentació relacionada amb el primer d'aquests projectes, que es va dur a terme durant els anys 1986 i 1987, fruit de l'intent de generar una «imatge etnogràfica», analitzant i sistematitzant tota la informació etnogràfica i històrica existent, de fonts escrites o gràfiques, sobre la gent que va habitar la costa nord del Canal Beagle en un moment determinat. S'integren a l'estudi els materials dipositats en els museus etnogràfics europeus, on es troben les col·leccions més completes i millor documentades d'objectes fueguinos, que mai havien estat analitzats des d'aquesta perspectiva. Així, en la col·lecció ANAME s'inclouen els documents administratius, els textos publicats i inèdits, les fitxes analítiques dels materials i molt especialment les fotografies etnogràfiques classificades per tipus d'objectes.

 

L'investigador de la IMF Xavier Terradas és, juntament amb Telmo Pereira i Nuno Bicho, un dels responsables de l'edició de "The exploitation of raw materials in Prehistory: sourcing, processing and distribution", un llibre que recull els estudis presentats a les ponències del Congrés Internacional "Raw Materials Exploitation in Prehistory: Sourcing, Processing and Distribution" que es dugué a terme el març de 2016 a Faro (Portugal), organitzat per la Universitat d'Algarve amb la col·laboració del Consell Superior d'Investigacions Científiques, a través de la Institució Milà i Fontanals.

Al Congrés, que va reunir científics de nivell internacional, es van presentar els projectes en curs, centrats en les matèries primeres inorgàniques utilitzades durant la Prehistòria. Així, es van tractar qüestions com ara l'explotació de mines i minerals, l'anàlisi geoquímica i mineralògica, la caracterització arqueomètrica, la distribució de procedència i la dissolució de matèries primeres, el seu context geològic i arqueològic, les matèries primeres utilitzades per fer ceràmiques, etc...

Terradas és també un dels coautors del capítol VI, "Neolithic flint quarries of Montvell (Catalan Pre-Pyrenees, NE Iberia)", juntament amb David Ortega i Cobos, Dioscórides Marín i Alba Masclans. Al capítol es descriuen els resultats de les recents excavacions arqueològiques dutes a terme a les pedreres de pedra calcària de Montvell (Castelló de Farfanya, NE Espanya).

____________

Referència bibliogràfica:

The exploitation of raw materials in Prehistory: sourcing, processing and distribution / Telmo Pereira, Xavier Terradas & Nuno Bicho. Newcastle upon Tyne, UK : Cambridge Scholars Publishing, 2017. ISBN: 978-1-4438-9597-2.

 

"Juan Hidalgo (1614-1685): Tonos y villancicos" és una nova publicació de la qual els musicòlegs Lola Josa de la UB i Mariano Lambea de la IMF (CSIC) en són els editors i transcriptors del seu contingut, amb la col·laboració del director musical Albert Recasens.

Aquesta edició està conformada per una breu antologia de peces teatrals i villancets religiosos de Juan Hidalgo de Polanco (1614-1685), compositor, arpista de la Capella Reial i músic teatral per excel·lència del segle XVII espanyol. El llibre sorgeix a partir de l'experiència d'una sèrie de concerts monogràfics sobre Hidalgo que el grup musical "La Grande Chapelle" va oferir durant el 2014, dins dels actes de commemoració del 75 aniversari de la fundació del CSIC. El musicòleg i director musical Albert Recasens, que va elaborar el programa dels concerts, va seleccionar també les peces més idònies. Al seu torn, Josa i Lambea presenten una extensa introducció per tal d'emmarcar la figura i l'obra de Juan Hidalgo dins del context històric de la seva època i també acompanyen bona part de les peces que s'inclouen amb comentaris aclaridors i complementaris que els enriqueixen.

____________

Referència bibliogràfica:

Tonos y villancicos / Juan Hidalgo ; eds. Lola Josa, Mariano Lambea ; colab. de Albert Recasens.--  [Madrid] : Dairea, cop. 2017.-- 451 p. : il., mús. ; 30 cm.-- (Scriptorium ; 21). ISBN: 978-84-944035-7-6.

 

La investigadora de la Institució Milà i Fontanals Roser Salicrú i Lluch és la restonsable d'una de les contribucions de l llibre "La guerra de Granada en su contexto internacional", coordinat per Daniel Baloup, Raúl González Arévalo. El volum reuneix textos d'especialistes europeus que aborden tant les croades contra el Regne de Granada al segle XIV com la guerra final de conquesta al segle XV. La historiografia tradicional, espanyola i europea, havia considerat la Guerra de Granada (1482-1492) com un fet de naturalesa i abast exclusivament hispànics. No obstant això, en les últimes dècades s'han revisat aquests postulats, fins a culminar en una revisió radical, abordant-se sota una llum nova, amb marc més ampli i complex. D'una banda, les Guerres de Granada -en plural- com a manifestació ibèrica del que a Europa s'ha denominat «creuades tardanes». D'una altra, el reordenament geopolític de la Mediterrània, com un tauler d'escacs, en el qual l'Islam avançava a Llevant i retrocedia a Occident.

"Ecos contrastados de la guerra de Granada: difusión y seguimiento desigual en los contextos ibérico y mediterráneo"

 

 

 

 

___________________

Referència bibliogràfica:

La Guerra de Granada en su contexto internacional / Daniel Baloup, Raúl González Arévalo (dir.).  Tolouse, Méridiennes, 2017. 344 p. ; 24 cm. ISBN 978-2-8107-0460-6


 

 

 

Usted está aquí: Inicio Servicios Biblioteca Noticias Noticias Biblioteca